Du som arbetstagare kan förebygga ohälsa på din arbetsplats!

achievement-agreement-arms-1068523

Som arbetstagare kan du vara involverad i arbetsmiljöarbetet genom en öppen kommunikation och information med arbetsgivaren. Att föra en dialog om hur arbetsmiljön ser ut och fungerar tillsammans på arbetsplatsen för en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till förbättring och förändring i arbetsmiljön. Då ökar möjligheterna för ett mer hållbart arbetsliv för alla på arbetsplatsen.

Arbetstagaren deltar i arbetsmiljöarbetet genom att kommunicera, rapportera brister och upplevelser till ansvariga chefer. Rapportera tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

I utdraget ur arbetsmiljölagen, kap 6 sägs det:

”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.”

”Arbetsmiljölagen säger också att arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Hen skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall hen snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud.” Se 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen.

design-desk-display-313690Om arbetet stressar

Känner du dig stressad på jobbet? Många upplever press på jobbet då tempot i arbetslivet är högt. Har du ett arbete som tar energi och kraft utan att ge tillräckligt mycket tillbaka? Då kan det vara bra att försöka förändra situationen antingen själv eller tillsammans med arbetsledare för att hitta ett bättre arbetssätt som leder till mindre stress. Lära sig att känna igen och hantera stressiga situationer och sin egna reaktion på det. Lära sig att bedöma om situationen är värd att stressa upp sig för. Vad är det som stressar och i vilka situationer? Går det att påverka och förändra?

Hur förhåller sig arbetsgivaren och arbetstagarna mellan krav och resurser på arbetsplatsen?

Höga krav behöver inte vara skadliga men de behöver balanseras med resurser. Att ha högre krav än resurser för arbetet leder till hög arbetsbelastning och stress hos de som ska utföra arbetet. Arbetsgivarens organisation behöver ge förutsättningar för arbetstagarna att utföra arbetet utan risker för ohälsa. Krav och resurser i balans är därför en grundläggande och viktig organisatorisk förutsättning. Om obalans och hög arbetsbelastning varar över en längre tidsperiod kan den bli ohälsosam.

Till de grundläggande resurserna för att klara kraven i arbetet och för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa räknas:

  • Tillräckliga kunskaper och erfarenheter för arbetsuppgifterna
  • Möjligheter till återhämtning
  • Stöd från omgivningen
  • Inflytande över sina arbetsförhållanden.

 

Framöver besvaras följande:

Går det att skapa en hälsosam arbetsplats tillsammans för att förebygga stress och ohälsa?

Kan jag se över min situation till hållbart arbetsliv?

Välkommen att titta in igen, ny text varje vecka!

 

 

insta
Följ Xlnt Boost – Friskvård & Hälsa

 

 

Källa: Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen.

Foto: Energepic, Pexels. Rawpixel, Pexels.

 

 

 

Kategorier BloggEtiketter , , ,
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close